LINGID

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zmC2g7zoflqgJdmnWCrQSSJkf_wCeH2Hodt1iPYsv6E/edit#gid=1973486190 
https://www.miksike.ee/#e-lists/documents/main/lisa/5klass/5eestim/5kl5lug.htm
https://docs.google.com/document/d/1rdyBq3G7oVUoiWM0Zlrcq_iYUHJbUEnEoAAlcqAmoYU/edit
https://padlet.com/veiko_hani/u5qouydabbeb
https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/olulised-abimaterjalid/uimastiennetus/uimastiennetuse-opetajaraamat/i-kooliastme-aktiivtoeoed
https://www.hm.ee/sites/default/files/edukoraamatkaanega.pdf
http://nutikashpk.weebly.com/esitlusvahendid.html 
http://lihtsamaks.blogspot.com/2014/02/crossword-labs-kuidas-teha-kiirelt.html 
https://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/index.php 
https://prezi.com/user/vwdihghlg3hx/prezis/
https://doodle.com/
https://arvutitunnid.wordpress.com/blogid-ja-kodulehekuljed/
http://aavika.weebly.com/
https://blabberize.com/
http://www.fotobabble.com/
https://koolielu.ee/tools/?tag=audio&offset=10
https://www.photocollage.com/
https://www.changefaces.com/
https://crello.com/home/#
https://www.typographyeditor.com/
https://www.canva.com/design/DACs2cmW0AI/gWECE1FTdVfWd69WCYhb2A/edit?category=tACFat6uXco&utm_source=onboarding
http://nutikashpk.weebly.com/kogemuste-jagamine-blogi/kooli-tahvelarvutites-olevad-programmid
http://digisammud.weebly.com/
http://kodu.ut.ee/~triinm/ryhmatoo.html  http://www.tricider.com/en/t/
https://koolielu.ee/info/readnews/106547/kujundav-hindamine-kui-voimalus 
http://www.haridustehnoloogid.ee/haridustehnoloogide-ajalugu/veebiseminarid/veebiseminaride-arhiiv/
http://www.hkhk.edu.ee/eope/majandus/ressursid_ja_vajadused.html 
https://prezi.com/8fjjhvqikvi2/individuaalne-oppekava-kelle-jaoks/
http://oppekava.innove.ee/individuaalne-oppekava-iok/ 
https://www.thatquiz.org/
http://mrnussbaum.com/drag-and-drop-math/ http://www.zum.de/dwu/uma.htmhttp://www.zum.de/dwu/uma.htm
http://web.meis.ee/vaegkuuljad/17_soolaleivapidu.html
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/AdvMazeSetupForm.html
http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2015/10/Aktiivoppemeetodid_ajaloos.pdf
https://voicethread.com
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Liina/%C3%95ppekavakeskus/Muistse_kasitoo_opik.pdf 
https://sites.google.com/site/konspektid/esileht/ajaloo-kursuse-materjal
http://opetajaloobjagab.weebly.com/ii-paumlev.html
http://innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/Digipadevused/DigipadevusOppekavades2016.pdf
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com.ee/2013/08/refleksioonist-ehk-kuidas-laks.html 
http://oppevara.hitsa.ee/opilood/toovahendid/ 
Elu lihtsamaks
https://wordsearchlabs.com/ 
http://www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2015/12/SID-pakett-2015.pdf 
https://koolielu.ee/waramu/search/sort/title/keywords/t%C3%B6%C3%B6vahend?offset=100 
http://qrcode.kaywa.com/  http://www.eays.edu.ee/aja/images/voistlustood/2010/I.Lembinen_Opiylesandeid_6klassi_yhiskonnaopetuse_tundideks.pdf
file:///C:/Users/Kati%20Kirsipuu/Downloads/juhendmaterjal_VI%20ja%20VII%20loodus.pdf
http://loodusope.weebly.com/5klassi-materjalid.html 
http://www.keskkonnaharidus.ee/wp-content/uploads/2015/06/Kogumik_II_kooliastmele.pdf 
10minutemail
europeana
pechakucha 

veebiprogrammid
Plakatid
Märtsi koolitus
Loosimine

Veebi plakatid

Loodusainete õpitulemused ja õppesisu riiklikus õppekavas
Füüsika õpik

REGIO

http://www.slideboom.com/presentations/258640/EestiJarved
https://sites.google.com/site/veetaimed/vesi-ja-elu
http://www.slideshare.net/hanspoldoja/epe-ja-digitaalsed-ppematerjalid-presentation
loodusopetus-6klass

REFERAADI KOOSTAMINE

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord

Refleksioonist ehk kuidas mul läks?

Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%.

https://www.unitag.io/register
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com.ee/2013/01/milline-on-koige-parem-qr-generaator.html

https://app.qr-code-generator.com/create/?headbar_manage&login=1

6klass

haridustehnoloog

Õppimist toetav hindamine

kujundav-hindamine-sotsiaalainetes