9. klass ÜHISKOND


03.11.2022
 1. Kristi Saare - Kuidas investeerimisega alustada kui sul raha ei ole? (24 min)
  • Täida enne ja pärast töölehte. 
      2. Juhan Lang - Kuidas valida aktsiaid? (17 min)
  • Täida enne ja pärast töölehte.  11.02.2022


Nädalakommentaar
Eksamiks

Kordamine

.05.
.05.
 • Kordamine
.05.
.05.
 • Õpilased ekskursioonil
.05.
.05.
.05.
.05. 
 • TK - maakonnad.
 • Kodanikud ja välismaalased - õ lk 110-113
  • Kodaniku mõiste kaks tähendust - õ lk 110 
  • Kuidas saab kodakondsust omandada - õ 110-111 
  • Kodaniku õigused ja kohustused - õ 111-112 
  • Välismaalased ja mittekodanikud - õ lk 112 
  • Kas kodakondsusest saab loobuda?- õ lk 112 
.05.

 • Töölehed lõpetada. 

29.04.

16.04. - Õiguskantsler ja isikute õiguskaitse. õ lk 94-96
 • Ülesannete vastused kirjuta vihikusse: 
 1. Kuidas pöörduda õiguskantsleri poole? Koosta kaks juhendit, üks oma vanaemale/vanaisale, teine äsja Eestisse elama asunud välismaalasele. 
 2. Arutle, miks on õiguskantsleri institutsioon kasulik isikutele ja miks valitsusele. 
 3. Uuri õiguskantsleri veebileheküljelt, millistel juhtudel õiguskantsler ei menetle inimese avaldust. Kust võib nendel juhtudel abi saada.
 4. Mida tähendab sõna ombudsman?
 5. Mis on sagedasemad küsimused, millega lasteombudsmani poole pöördutakse? Too näiteid.
11.04.
08.04.
04.04.
01.04. 
28.03.
25.03.
22.03.
 • Vabariigi president. 
21.03.
19.03.
14.03.
 • Aktus
21.02.
19.02.
 • Riik ja valitsemine
  • Riigikogu - kõrgeim seadusandlik võim. 
  • Vabariigi president - Eesti riigipea. 
  • Vabariigi valitsus - kõrgeim täidesaatev võim. 
14.02. 
12.02.
07.02.
05.02.
 • Töö põhiseadusega
31.01.
29.01.
24.01.

 • TK - demokraatia ja diktatuuri võrdlus. 
  • diktatuur -  seadustega piiramata (valitsus)võim
  • demokraatia -  rahvavõim; sellel põhinev poliitilise korra ja sotsiaalsete suhete vorm
  • autoritaarne -  alistumist nõudev, käskvõimutsev
  • totalitarism - poliitiline režiim, mida iseloomustab diktatuur, ühe partei võimutsemine ja juhikultus ning üksikisiku täielik allumine riigile
  • diktaator - piiramatu võimuga valitseja
  •  föderatiivne - liidus olev, liitunud
  • monarhia - ainuvalitsus; riigivorm, kus riigipeaks on monarh
 • Vestlus

22.01.
 • Tööleht - demokraatlikud ja mittedemokraatlikud riigid. 
17.01. 
15.01.
10.01.
08.01.
20.12.
 • Jõul
18.12.
 • Proov
13.12.
11.12.
06.12.
04.12.
29.11.
 • Õpetaja koolitusel
27.11.
 • Projekt
22.11.
20.11.
 • Kodanikuühiskond.
Õpitulemused
Õpilane:
 • teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid kodanikuühiskond, vabaühendus, kodanikuosalus, kodanikualgatus;
 • iseloomustab kodanikuühiskonna rolli demokraatia tagamisel;
 • mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste toimimise põhimõtteid ning eesmärke;
 • analüüsib kodanikuühiskonnas tegutsemise võimalusi ja probleeme ning pakub lahendusi.
 • Poliitilised ja kutsealased ühendused
 • Erakonnad
 • Klassikaline skaala jagab poliitilisi voole parem‑ ja vasakpoolsuse põhimõttel. 
  • Paremerakondi iseloomustab alalhoidlikkus poliitikas ning nad toetavad vähest riigi sekkumist majandusse. 
  • Vasakpoolseid iseloomustab aga soov ühiskonda plaanipäraselt muuta ning nad toetavad majanduse riiklikku reguleerimist.
 • Suuremad erakonnad Eestis
 • Eesti parlamendierakonnad - ülesanne
      15.11.
      Majandus
      Õpitulemused
      Õpilane:
      • teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid turumajandus, turg ja turusuhted, nõudmine, pakkumine, konkurents, tootlikkus, kasum, riigieelarve, riiklikud ja kohalikud maksud, ühishüve, sotsiaalne turvalisus, vaesus, sotsiaalkindlustus, sotsiaaltoetus, tööturg, bruto- ja netopalk, laen, investeering, tarbijakaitse;
      • tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi tööturul; teab, mida tähendab olla omanik, ettevõtja, tööandja, töövõtja, töötu;
      • analüüsib ja hindab oma huve, võimeid ja võimalusi edasiõppimist ning karjääri plaanides;
      • teab eelarve koostamise põhimõtteid, oskab arvutada netopalka;
      • teab oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib säästlikult;
      • kirjeldab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid ning ettevõtluse ja riigi rolli majanduses; selgitab maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid makse, üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega.
      12.11.
      08.11.
      06.11.
      01.11.
      • Riisumine
      30.10.
      • Maksude leht vaadata koos üle. 
      • Maksud
      • Riigieelarve
      • Õppida mõisted  - tulumaks; füüsilise isiku tulumaks; füüsilise isiku tulumaksumäär; käibemaks; aktsiisimaks; tollimaks; tööjõumaksud; sotsiaalmaks; proportsionaalne maksusüsteem; kindlustusmaksed; maksusüsteem; maksupoliitika majanduslik aspekt; maksupoliitika sotsiaalne aspekt; progresseeruv ehk astmeline maksusüsteem; tuludeklaratsioon; tulumaksuvaba miinimum; maksutulu. 
      14.10.
      16.10.

      07.10.

      03.10.
      • TK
      • Tööturg ja töösuhted - intervjuu
      30.09.
      • Kodus oli õppida selgeks mõisted: vabatahtlik töö; tööturg; tööandja; juriidiline isik; füüsiline isik; FIE; tööleping; töövõtja; palk; brutopalk; netopalk; miinimum ehk alampalk; töövaidluskomisjon; tööinspektsioon; töötukassa; töötutoetus; töötu abiraha; töötukindlustus.
      • Tööturg ja töösuhted töölehe lõpetamine. 
      26.09. 
      • Nädalakommentaar 
      • Mõisted vaadata koos üle - INFLATSIOON; NOMINAALTULU; REAALTULU; ELUKALLIDUS; TARBIJAHINNAINDEKS; TOIMETULEKURESSURSID; ELUKESTEV ÕPE; SOTSIAALHOOLEKANNE; LEIBKOND; TOIMETULEKUPIIR; TOIMETULEKUTOETUS.
      • Töölehelt ül 1 - seisukohtade hindamine
      23.09.
      19.09

      • Õppeekskursioon

      16.09.
      12.09.
      12.09.
      10.09.
      05.09.
      • Külalistund.
      02.09.
      1. Ühiskonnaõpetus III kooliaste - teemad ja õpitulemused; õpitulemused
      2. Nädalakommentaari tutvustus. 
      3. Ühiskonna peamised koostisosad ja majandus
      4. Ühiskonna peamised koostisosad