8. klass AJALUGU


Tee õ lk 36 põhjal 12st sõnast sõnarägastik ja 8 sõnast ristsõna. 
https://crosswordlabs.com/  
https://wordsearchlabs.com/ 


27.11.2020 - Revolutsiooni algus Prantsusmaal


Ülesanded, 30.10.2020 lahendamiseks. 
Pane kokku pusled: 


16. ja 28.10.2020

20.02.2002.2001. ja 06.11


29.05.
22.05.
 • I MS
21.05. 
13. ja 14.05. 
07. ja 08.05.
 • Loovtööde kaitsmiseks harjutamine
30.04.
29.04.
17.04.
16.04.
 • Mäng uuesti mängida. 
 • Tööliste olukord õ lk 50-53
  • Opiq
10.04.
 • Tööstuslik pööre. Õ lk 45-49
  • Kirjuta kaks põhjust, miks kehtestati tööstusliku pöördega töölistele täpne tööaeg.
  • Miks hakati tootmises eelistama suuremaid masinaid? 
  • Kirjelda tööstusettevõtet, mida juhtis vabriku omanik.
  • Kirjuta kapitalistliku ühiskonna kaks positiivset ja kaks negatiivset külge.
  • Kirjuta kaks rühma, kes kaotasid enim monopoli tekkimise tõttu. Põhjenda oma valikut.
  • Kas sina oleksid vabrikuomanikuna eelistanud kartellipoliitikat? Miks?
  • Miks on tänapäeval kartellipoliitika keelatud?
 • KODUS: Otsi teavet oma kodukandi vanima tööstusettevõtte kohta ja vasta küsimustele.
  • Mis nime see kannab?
  • Millal see ehitati?
  • Mida seal toodetakse või toodeti?
 • Vastused kirjuta Stuudiumisse vastuskirjana. Palun vasta täislasuetega.
 • MÄNG

09.04.
03.04. 
 • Kirjanik Contra
02.04.
26.03.
20. ja 22.03.
19.03.
 • Ideoloogiad - kodune töö. 
13.03.2019 
 • Saksa keisririigi sünd
  • 1848. aasta revolutsiooni plakat. Joonista plakat, kus oleks üks sõnum, mida 1848. aasta revolutsioonidega nõuti. 
13. ja 19.-20.02.2019 
12.02.
06.02.
 • Nutitund 
05.02. 
 • Ettekanded
.02
30.01.
 • Suured revolutsioonid - ettekanded
22.-23. ja 29.01.
09.-16.01.
08. - 15.01.
19.12.
 • Proov
18.11.
 • Laat
12.12.
 • Värkstuba
11.12.
 • Õpetaja koolitusel
05.12.
04.12.
II teema - Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus
 • Eesti ala suurte sõdade keerises
  • Tööleht
28.11.
 • Õppeekskursioon
27.11.
 • Vana kord Euroopas - kordamine
 • Õpitulemused: 
  • seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, valgustatud absolutism, reform, revolutsioon, restauratsioon, absolutism, parlamentarism;
  • selgitab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism, valgustatud absolutism, parlamentarism;
 • Tööleht
  • Ristsõna tegemine

21.11.
 • Valgustatud absolutism
 • Valgustatud absolutism. 1
  • Absolutism - Võrdle omavahel absolutismi ja valgustatud absolutismi. Mille poolest nad erinevad ja mis on neis ühist?
  • Ootused valgustatud monarhi suhtes - Miks pettus osa valgustatud kirjamehi valitsejates? Miks ei õnnestunud valgustatud valitsejatel kõiki filosoofide soovitud reforme ellu viia?
  • Valgustatud monarhide reformid - Kirjuta näiteid valgustatud monarhide reformide kohta järgmistes valdkondades: talupoegade õiguslik seisund; maksusüsteem; kohtusüsteem; ajakirjandus; kirik/religioon; haridus.
20.11.
 • Valgustusajastu. 
 • Valgustussajand
  • Valgustusideed - Kirjuta valgustajate tähtsamad ideed.
  • Valgustajad - Vali kolm valgustajat ja selgita nende tähtsust Euroopa kultuuriloos.
  • Riigikord - Millist riigikorda ja miks pooldasid need valgustajad? (Rousseau, Montesquieu, Voltaire)
  • Valgustuse mõju - Too näiteid, millist mõju avaldas valgustus järgmistes valdkondades: riigivalitsemine; talurahva õiguslik seisund; teadus; religioon; haridus.
13. ja 14.11.
 • “Vana kord” Euroopas - ettekanded ja küsimustele vastamine. 
06. ja 07.11.
 • “Vana kord” Euroopas - ettekanded ja küsimustele vastamine. 
30. ja 31.10.
17.10.
 • Kaubandus ja tööstus õ lk 40-43
  • Kaubakompaniid õ lk 40
  • Uued kaubad õ lk 40
  • Euroopa tööstuse areng õ lk 42
  • Merkantilism õ lk 42
 • Ülesanded: 
  • Maade avastamine. Miks soovisid varauusaegsed valitsejad uusi maid avastada? (3)
  • Maadeavastuste mõju. Too näiteid, kuidas mõjutasid maadeavastused järgmisi valdkondi.
   • Eurooplaste toidulaud
   • Eurooplaste maailmapilt
   • Kaubandus
   • Tööstus
   • Rahvastiku liikumine
  • Ameerika uusasunikud. Kirjuta kaks põhjust, miks paljud eurooplased asusid uusajal Uude Maailma elama.
  • Manufaktuurid. Miks olid manufaktuurid tulusamad kui keskaegsed töökojad? Kirjuta kaks põhjust.
  • Merkantilism. Vasta küsimustele. 
   • Mida tegid riigid selleks, et hoida oma riigi kaubandus­bilanss positiivne? Kirjuta kaks näidet.
   • Esita kaks argumenti, mida merkantilismi arvustajad esitasid vabakaubandust propageerides.
 • Mõisted: 
  • monopol – kaubaartikli ainumüügi- või ainutootmisõigus
  • plantaator – istanduseomanik
  • manufaktuur – käsitööl ja tööjaotusel põhinev tööstuse varasem vorm
  • merkantilism – riiklikult juhitud majanduspoliitika, mille eesmärk oli soodustada raha sissevoolu riiki

    16.10.

    • Kunst varauusajal õ lk 36-39
     • Barokkarhitektuur õ lk 36
     • Maalikunst õ lk 36
     • Rokokoo õ lk 38
     • Klassitsism õ lk 38
    • Barokk eri valdkondades. Barokk avaldus paljudes vald­kondades. Kirjuta iga valdkonna kohta kaks näidet (teos ja autor). Kui vaja, kasuta teatmeteoste või interneti abi.
    • Maaliteoste liigid. Vasta küsimustele. Mida kujutavad järgmised maaliliigid? 
     • Natüürmort
     • Olustikumaal
     • Autoportree
    • Barokk ja klassitsism. Võrdle barokk- ja klassitsistlikku stiili. 
    • Mõisted: 
     • barokk – 17. sajandil Euroopas valitsenud kunstistiil, mida ise­loomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded
     • rokokoo – 18. sajandi esimesel poolel valitsenud kergemeelne ja mänglev kunstistiil, baroki edasiarendus
     • klassitsism – 18. sajandi teisel poolel tekkinud kunstistiil, mis toetub antiikaja eeskujudele ning rõhutab selgust, lihtsust ja reeglipärasust
     • natüürmort – vaikelu: esemeid, puuvilju, lilli, jahisaaki jms kujutav maal
     • fassaad – hoone esikülg
    16.10.
    • Teadusrevolutsioon õ lk 32-35
     • Teaduse meetodid õ lk 32
     • Matemaatika ja astronoomia õ lk 32
     • Aristotelliku ja moodsa füüsika vastasseis õ lk 34
     • Teised teadusharud õ lk 34
    • Ülesanded: 
     • Teaduslikud eksperimendid. Miks on eksperimendid teadustöös olulised? Kirjuta kaks põhjust.
     • Planeedid ja Päike. Vali õige vastus ja vasta küsimusele.
     • Kumb joonistest kujutab heliotsentrilist, kumb geotsentrilist maailmapilti? Miks ei nõustunud paljud tollal elanud inimesed Koperniku seisukohaga, et Maa tiirleb ümber Päikese? Kirjuta kaks seisukohta.
     • Teadussaavutused. Kirjuta üks 17. sajandi teadussaavutus järgmises valdkonnas ning põhjenda selle tähtsust teaduse arengus.

    10.10.
    09.10.

    03.10. 
    02.10.
    26.09.
    25.09.
    19.09.
    13.09.
    • TK - sajandid
    • Jutustamine - mõisted
    • Õ lk 14-15. Küsimused juurde.
     • Seleta mõisteid "tuumikpere" ja "suurpere". Kummale mudelile vastab sinu perekond.
     • Mida peeti abielu peamiseks eesmärgiks?
     • Miks esines aadlike seas rohkem "kokkuleppe" abielusid kui lihtrahva seas?
    12.09.
    • Mentimeter - tagasiside
    • Kodus jutustamine - Stuudiumis olemas. 
    Mõistete mäng

    06.09

    • Spordipäev

    05.09.
    • worldometers
    • Sajandid, rooma numbrid. 
    • Töö paarides
    • Arutelu
      • Riigikord
     • Vabariik - riigivorm, mille puhul kõrgemad riigivõimuorganid on valitavad v. need moodustab parlament
     • Parlamentaarne monarhia - on parlamentarismi ( riigikord, kus täidesaatev võim (valitsus) on seadusandliku võimu (parlamendi) kontrolli all) vorm, kus riigipeaks on monarh, kellele kuulub vaid esindusfunktsioon ja ta ei oma poliitilist võimu.
     • Absolutism - piiramatu ainuvalitsus, isevalitsus, absoluutne monarhia (feodaalriigi valitsusvorm).
      • Riik
     • Tsentraliseeritud -keskusesse koondatus, keskvõimule allutatus.
     • Killustatud - killustatud olek, killustatud seisund, killustumus. Maa poliitiline killustatus.
      • Usk
     • Katoliiklus - katoliku usk v. kirik. Vatikan on katoliikluse kants, keskus. Katoliiklus  ehk katolitsism on kristluse levinuim usutunnistus, mis tunnustab paavsti oma vaimuliku peana; õigeusu ja protestantismi kõrval üks kolmest kristluse põhiharust. Katoliikluseks nimetatakse ka Rooma Katoliku Kiriku õpetust.
     • Protestantism - reformatsiooni tulemusena katolitsismist eraldunud kristlike usuvoolude ning vastavate kirikute ja sektide kogunimetus
     • Islam - Muhammadi rajatud laia levikuga usund, muhamedi usk, muhame(e)dlus. 
    Maailm 1600–1815
    Õpitulemused
    Õpilane:
    1. teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti võimukorralduses, talurahva elus, hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile;
    2. selgitab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism, valgustatud absolutism, parlamentarism;
    3. selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju;
    4. toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi reformide ja revolutsiooni teel ning saab aru, mille poolest need erinevad;
    5. teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja kirjeldab Ameerika Ühendriikide riigikorraldust;
    6. kirjeldab baroki ja klassitsismi põhijooni;
    7. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustusvalgustatud absolutism, reformrevolutsioonrestauratsioonabsolutismparlamentarism;
    8. teab, kes olid Napoleon, Louis XIV, Peeter I ja Voltaire, ning iseloomustab nende tegevust.
    Maailm 1815–1918
    Õpitulemused
    Õpilane:
    1. näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite;
    2. kirjeldab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas;
    3. selgitab Eesti iseseisvumist;
    4. teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
    5. iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi;
    6. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriikmonopollinnastumine,rahvuslik liikuminevenestamineautonoomiaAntantKolmikliitliberalism,konservatismsotsialism.