9. klass AJALUGU


Töökava näidis
90-100% hunne 5
75-89% hinne 4
50-74% hinne 3
20-49% hinne 2
1-19% hinne 1
100 Years in 10 Minutes (1911 - 2011 in 10 Minutes)

Hellar Lill - Kas sõda on vanem kui rahu?04.12.2020 


Maailm kahe maailmasõja vahel. 

Vabadussõja lugu


06. ja 07.11.


06.09. 

28.05.
 • Tutipäev
21. ja 24.05.
17.05.
 • Õpilased ekskursioonil. 
14.05.
10.05.
03. ja 07.05.
30.04.
16.04.
 • IV osa kokkuvõte. õ lk 32-54
12.04.
 • ENSV poliitilised olud ja vastupanu.
09.04. 
 • ENSV poliitilised olud ja vastupanu. õ lk 48-51
 • Tee oma lõigust märksõnade jada Padlet veebitahvlile. 
  1. Sõjajärgne vägivald ja metsavendlus õ lk 48
  2. Võitlus nn kodanliku natsionalismiga õ lk 48
  3. Hirm õ lk 48
  4. Represseerimiseks enim­kasutatud paragrahvid NSV Liidu kriminaal­koodeksis; Kahestumine õ lk 49
  5. Märtsiküüditamine õ lk 49
  6. EKP K(b)P KK VIII pleenumi otsus 26. märtsist 1950. aastast. õ lk 49
  7. Sulaaeg ja kuldsed kuuekümnendad õ lk 50
  8. Hinnanguid kuldse­tele kuue­kümnenda­tele; Julgeolekukomitee ettekanne J. Käbinile 1968. a tudengi­päevadest õ lk 51
  9. Uusvenestamine ja 40 kiri. õ lk 50
  10. Katkend 40 kirjast; Nõukogude-aegseid Eestis levinud anekdoote. õ lk 50 ja51
 • Opiq ülesanded. 


  05.04. 
  • Eesti NSV. Valitsemine ja majandus. 
  02.04. 

  29.03. 
  • Õpilased puuduvad. 
  • Eesti NSV. Valitsemine ja majandus. 
  18.-19.03.
  11.-12.03.
  04.03. 
  18.-19.02.
  • Kordamine
  12.02.
  11.02.
  05.02.
  • Nutitund (salakirjad)
  04.02.
  • lumelinn
  29.01. 
  28.01.
  24.01.
  • Maailm pärast teist maailmasõda
  21.01.
  • Totaalne sõda
  • Kokkuvõte
  18.01.
  17.01.
  • Teise maailmasõja lõpuaastad
  11.01. 
  • Digiõppepäev. Sõja laienemine. 
  10.01.
  • Teise maailmasõja algus (1939–1941)
   • Tekst II MS + ristsõna ja tähesegadik. 
  21.12.
  • Kontsert
  20.12.
  • Proov
  14.12.
  • III osa kokkuvõte - TK
  • Rahvusvaheline olukord teise maailmasõja eel. Õ lk 86-89
   • Suur-Saksamaa idee - õ lk 86
   • Müncheni kokkulepe - õ lk 86
   • Tšehhoslovakkia vallutamine - õ lk 88
   • Saksamaa ohustab Poolat - õ lk 88
   • Molotovi-Ribbentropi pakt - õ lk 88
   • Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise tagamaadest - õ lk 89
  • Kirjuta vihikusse kolm põhjust, miks sai Austria liitmine Saksamaaga võimalikuks.
  • Kas Austria liitmine Saksamaaga 1938. aastal oli agressioon? Põhjenda oma seisukohta.
  • Loe läbi tekst Austria anšlussi kohta ja arutle. Kas Hitleri algatusel korraldatud referendumi tulemused olid tõesed? Põhjenda oma arvamust.

  • Kas Saksamaal oli õigus Poolalt nõuda 1930. aastate lõpul territooriume? Too poolt- ja vastuargumente.
  • Mis soodustas Saksamaa ja NSV Liidu välispoliitilist lähenemist 1939. aastal?
  • MRP  
   • Miks sai Stalinist Hitleri poliitiline „pruut“? 
   • Miks sai MRP sõlmimine võimalikuks?
   • Milline on Molotovi-Ribbentropi pakti tähtsus ajaloos?

  13.12.
  • Proovieksam
  07.12.
  • Eesti kultuurielu Õ lk 74-77. Tööleht. 
  06.12.
  30.11.
  29.11.
  • Õpetaja koolitusel
  23.11.
  • Maailm kahe maailmasõja vahel. - esitlused.
  22.11.
  • Sinu käed võivad päästa elu. 
  16.11.
  • Õppeekskursioon
  15.11.
  • Maailm kahe maailmasõja vahel. - esitlused.
  08. ja 09.11.
  • Maailm kahe maailmasõja vahel - ettekanded ja küsimustele vastamine. 
  01. ja 02.11.
  19.10.
  • Suur ülemaailmne majanduskriis ja selle tagajärjed õ lk 26-29
  18.10.
  12.10.
  11.10.
  • Õppeekskursioon 
  04.10.
  • Õpetajate päevaga seotud üritus
  28.09. 
   • Rahupüüdlused (Markus ja Kristofer)
   • Reparatsioonide küsimus (Simo ja Andris)
   • Tüliküsimused ja Rahvasteliit (Ronald ja Markko)
   • Vene küsimus (Kevin ja Aigar ja Raul)
  27.09.
  • Õpetaja ära
  20.09. 
  • Jooksukross (India ja Aafrika mured)
  17.09.
  1. Pariisi rahukonverents ja selle otsused. Õ lk 10-13
  • Rühm 1 - Esimese maailmasõja lõpp; Pariisi rahukonverents. Õ lk 10
   • Rühm 2 - ”Versailles´ kägistati õiglus ja õigusemõistmisest sai ebaõiglus” Õ lk 10
    • Rühm 3 - Rahulepingute tingimused. Õ lk 12
     • Rühm 4 - Rahvasteliit Õ lk 12
      • Lugege õpiku tekst läbi ja arutage, mis on see oluline sõnum klassikaaslastele edasi andmiseks, teadmiseks teie rühma teemast
      • Aega on oma töö tegemiseks 5-7 minutit.   Kell
      • Tööleht
     ˇ   2. Maailma poliitiline kaart pärast rahulepingute sõlmimist - õ lk 14-17
      • Uute riikide tekkimine Kesk- ja Lõuna-Euroopas  
      • Nõukogude Venemaa
      • Türgi Vabariigi tekkimine
     13.09. 
     10.09.
     • I Maailmasõda - kokkuvõte.
     • I Maailmasõda (videoloeng 25) - käsitletakse I maailmasõda, selle põhjuseid, sõja puhkemist, sõja käiku, sõja lõppu ja sõja tagajärge.
     • Ajalookaardid - töö atlasega (paaris).
     06.09.
     • Spordipäev
     03.09.
     1. Lähiajalugu - tea ja tunne õpikut. 
     2. Külalisloeng
     Teemad ja õpitulemsed:
     I Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939
     Õpitulemused
     Õpilane:
     1. näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi;
     2. iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
     3. kirjeldab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi aastail ja vaikival ajastul;
     4. kirjeldab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi;
     5. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatiadiktatuurautoritarismtotalitarismfašismkommunismnatsionaalsotsialismrepressioonRahvaste LiitVersailles’ süsteemvaikiv ajastuparlamentarismTartu rahu;
     6. teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson.

     II Teine maailmasõda 1939–1945
     Õpitulemused
     Õpilane:
      1. iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;
      2. teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ning mis riikidest moodustus Hitleri-vastane koalitsioon;
      3. seletab mõisteid MRPholokaustküüditaminebaaside lepingokupatsioonÜRO.

      III Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000
      Õpitulemused
      Õpilane:
      1. teab külma sõja põhijooni ning toob esile selle avaldumist ja vorme, näitab kaardil tähtsamaid külma sõja aegseid kriisikoldeid;
      2. teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil 1990. aastail;
      3) kirjeldab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel;
      4) kirjeldab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu koosseisus;
      5) toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed;
      6) kirjeldab Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut;
      7) iseloomustab kultuuri ja eluolu muutumist 20. sajandi vältel;
      8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle, kollektiviseerimine, industrialiseerimine, metsavennad, plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon;
      9) teab, kes olid Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust.

      06.09.
      Sissejuhatus.
     1. teab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel;
     2. teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja puhkemise põhjused, sõja tulemused ja tagajärjed;
     3. kirjeldab ajalookaardile tuginedes Teise maailmasõja sõjategevuse kulgu;
     4. selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos;