6. klass LOODUSÕPETUS

Komposti valmistamise projekt
TERE KEVAD!


Ulukite jäljevihik

03.11.2020

30.10.2020
26.05.


24.05.


22.05.

 • Ettekanded

19.05.
 • Ettekanded
17.05.
15.05.
12.05. 
 • Looduskaitse Eestis; looduskaitse Eestis
 • Õ lk 78-81
 • Õ lk 81 vasta küsimustele vihikusse
 • Tv lk 48-49
 • Kasuta tahvelarvutit ja vasta küsimustele õ lk 81 „Edasimõtlemiseks ja uurimiseks“
10.05. 
 •  Tööde lõpetamine
08.05.
 • Digiõppepäev - ristsõnad.
05.05.
 • Keskkonna saastumine ja keskkonnakaitse . Õ lk 74-77
 • Õ lk 77 küsimustele vastata vihikusse kirjalikult. 
 • Tv lk 47
 • Selgita, millega tegeleb sinu kodukohale lähim tööstusettevõte. Mismoodi see ohustab ümbritsevat keskkonda? Kirjuta mõtted vihikusse. 
03.05.
 • Kaevanduste ja karjääride ksutamisega seotud keskkonnaprobleemid. Õ lk 66-69
 •  Õ lk 69 küsimustele vastamine vihikusse
 •  Tv lk 44-45
 •   Kordamine tv lk 46
28.04. 
26.04.
24.04. 
21.04.
Eesti loodusvarad
Õpitulemused
Õpilane:
 1. nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob nende kasutamise näiteid;
 2. oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast;
 3. toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas;
 4. selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed.
21.04.
20.04.
 • Tv lk 33 ül 1,2
 • Tv lk 34 ül 1, 2
 • Tv lk 35-36 ül 1,2
 • Tv lk 37 ül 3
 • Tv lk 38 - ristsõna
 • Mäng
19.04.
17.04.
Õpitulemused
Õpilane:
 1. kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid ökosüsteemis;
 2. kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides;
 3. põhjendab aineringe olulisust;
 4. kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi;
 5. koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
 6. selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.
12.04.

 • õpetaja kursusel

10.04.
07.04.
05.04.
 • Elukeskkonnad EestisÕ lk 40-43; Tv lk 33
 • Mis on elurikkus?
 • Õ lk 43 edasimõtlemiseks ja uurimiseks ül 1. 
03.04.
 • Kordamine. Quizizz
31.03.
29.03.
27.03.
17.03.
 • Vilistlasnädal
15.03.
 • Vilistlasnädal
13.03.
 • Vilistlasnädal
10.03.
08.03.
06.03.
03.03.
01.03.
28.02.
22.02.
21.02.
17.02.
15.02.
 • Õpetaja kursusel
14.02.
 Läänemeri elukeskkonnana
Õpitulemused

Õpilane:

  1. näitab kaardil Läänemere-äärseid riike ning suuremaid lahtesid, väinu, saari ja poolsaari;
  2. võrdleb ilmakaartide, graafikute ja tabelite järgi rannikualade ning sisemaa temperatuure;
  3. iseloomustab Läänemere-äärset asustust ja inimtegevust õpitud piirkonna näitel;
  4. iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;
  5. selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjusi ja riimveekogu elustiku eripära;
  6. võrdleb organismide elutingimusi järves ja meres;
  7. kirjeldab erinevate vetikate levikut Läänemeres;
  8. määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid;
  9. koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke;
  10. selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi.
10.02.
 • KT
08.02.  II tund
 • Kordamine - kasuta õpiku abi ja vasta õigesti!
 • Kood: 682146
08.02.  I tund
07.02.
03.02.
01.02.
31.01.
27.01.
25.01.
24.01.
 • “Organismide kohastumine õhkkeskkonnaga” Õ lk 110-111 lugeda
 • Õ lk 111 vastata vihikusse 6. küsimusele
 • Tv lk 46-47 ül 1-5
 • Kasutada võid kõiki materjale - tahvelarvutit.
    20.01.
    Õhk
    Õpitulemused
    Õpilane:
    1. mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suunda;
    2. võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed) Eesti erinevates osades;
    3. iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning tuuleroosi järgi valdavaid tuuli Eestis;
    4. kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet;
    5. iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus;
    6. selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele;
    7. teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel;
    8. toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel;
    9. nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu saastumist.

    18.01.
    17.01.
    13.01.
    • Kokkuvõte - mida huvitavat retke ajal leidsid ja nägid. 
    11.01.
    • Retk kodule lähimasse metsa.
    • Mis toimub metsas talvel - pildistamine nutivahendiga.  
    10.01.

    VAHEAEG!

    21.12.
    20.12.
    16.12.
    14.12.
    13.12.
    12.12.
    • Kasuta õpikut lk 66 - 77
    • Täida TV lk 29-32
    09.12.
    07.12.
    06.12.
    • õpilased ekskursioonil
    02.12.
    30.11.
    29.11.
    25.11.
    • Väikekiskjad metsas
    23.11.
    • Metskits
    22.11.
    Mets elukeskkonnana
    Õpitulemused
    Õpilane:
    ·         kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
    ·         võrdleb männi ja kuuse kohastumust;
    ·         iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
    ·         võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
    ·         koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
    ·         selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
    ·         selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse põhimõtteid.

    18.11.
    16.11.
    • õpetaja kursusel - komposti jälgimine
    15.11.
    • Õpilased õppeekskursioonil
    11.11.
    • Mulla reostumine ja hävimine õ lk 58-59 + tv
    08.11.
    • Kompostimise jälgimine
    • Mahepõllundus õ lk 50-53 + tv
    04.11.
    • Bioloogiline je keemiline tõrje õ lk 48-49 + tv
    02.11.

    02.11.
    01.11.
    • Kompostimise jälgimise tutvustamine. 
    • Aiad ja aiataimed - lõpuni tegutseda
    • Planeeri endale isiklik köögivilja-, puuvilja- ja iluaed. Sobivate taimede leidmiseks kasuta Aiamaailma kodulehekülge internetis. Kasuta A-3 paberit joonistamiseks ja nimetuste kirjutamiseks. 
    21.10.
    19.10.
    18.10.
    • Raamatukogus.

    14.10.
    • Ettekanded.
    12.10.
    • Tee tegemine - erinevad taimed
    11.10.
    • Eelmise tunni töödest rääkimine
    • Kompostimine
    • Paaristöö - miks?, kuidas?, Mida? - ettekanded
    • Koosta loetletud materjalidest kompostihunnik - tööleht.
    07.10.
    • Kokkuvõtted katsete protokollidest
    •  Uus teema - 
    • Aiataimed
           -  ravimtaim
    • Rühmatöö – milline rühm suudab üles märkida kõige rohkem kultuurtaimi, umbrohtusid, ravimtaimi.
    • Aed ja põld. 
    Aed ja põld elukeskkonnana
    Õpitulemused
    Õpilane:
    1. selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes;
    2. kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide vahel;
    3. toob esile aia- ja põllukoosluse sarnasused ning selgitab inimese rolli nende koosluste kujunemises;
    4. tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid;
    5. koostab õpitud liikidest toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
    6. toob näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta;
    7. võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada mahepõllumajanduse tooteid;
    8. toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja nende tagajärgede kohta;
    9. toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus.

    05.10.
    ÕPETAJATE PÄEV!
    • Tähesegadik - muld elukeskkonnana. 
    04.10.

    • Katsete protokollide lõpetamine
    30.09.
    • katsed
    28.09.
    27.09.
    1. Mullakaeve kirjeldamine
     1. huumus
     2. huumushorisont
     3. liivmuld
     4. savimuld
    • TV lk 10-11

    22.09.
    21.09.
    • ASTRA - muld elukeskkonnana
    • Tv 
    20.09.
    16.09.
    13.09.
    09.09.
    • Muldade teke ja areng. 
    • Õ lk 8-11 ja Tv lk 
    • Taskutark

    07.09.
    • Mulla koostis.
    • Mulla koostis
    • Katse TV lk 5 - mikroskoobid. 
    • Õ lk 6-7 ja Tv lk 6-7
    Õpilane:
    1. kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;
    2. põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;
    3. selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;
    4. tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;
    5. kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes.

    06.09.
    • Rühmatöö lõpetamine ja ettekanded. 
    02.09.
    1. worldometers
    2. Loodusõp eõpik
    3. Ainevaldkond „Loodusained“
    4. Töö rühmades.   Meie roheline kool